جدی دیگه داره حالم بهم میخوره که همیشه حالم بده. آخه اینم شد زندگی؟ نمیدونم چه مرگمه اصلا. دکترا هم که فقط میگن ویروسه. چقد ویروسا عوض شدن جدیدا.