هم کُره ای های عزیز! دهن بالاتر از دست و دست پایین تر از دهن قرار دارد تا به مقدار مناسب بخورید و بیاشامید! نه اینکه آنقدر بخورید تا فشارتان برسد به 15! و برای تنظیم فشار بالا رفته آنقدر آبِ لیموترش بخورید که فشارتان بیاید روی 7 و ساعت 1 بعد از نصف شب کارتان به سِرُم زدن بکشد! با "هوس کرده بودم" خودتان را به کشتن ندهید!!!