کابوس های شبانه که هیچ، اما کابوس روزانه ام این است مثل پدر یا مادرم باشم که متاسفانه احساس می کنم مثل هردویشان هستم!!