بالاخره یک روزی کشف می کنم که کدام قسمت از مغز ما ایرانی ها مشکل دارد که وقتی شخصی وارد جمع می شود یا وقتی همراه کسی هستیم و یکی از آشنایان را می بینیم آن ها را به هم معرفی نمی کنیم. و بدتر از آن دسته ای دیگر هستند که خودشان را می زنند به کوچه ی علی خیلی چپ که انگار کسی وارد جمع نشده و حتی از سلام کردن به دیگران خودداری می کنند! و وقتی به رویشان بیاوری که آن ها را دیده ای طوری خودشان را هیجان زده و پر مشغله جلوه می دهند که انگار در حال بررسی و یافتن راهکاری برای افزایش آب آشامیدنی کره ی زمین بوده اند!