ادعای بزرگ بودن دارد. در خیالش الگوی دیگران است. خودش را عاقل می پندارد. در زندگی شکست خورده است چون هیچ وقت دهانش را باز نکرد تا راجع به مشکلات حرف بزند. در عوضش همچون کودکان قهر کردن را انتخاب کرد.