دیروز بعد از یازده ماه موهایم را بستم پشت سرم، زیر مقنعه، کمی پف کرده بود و چقدر ذوق داشتم :) همین مسئله باعث شد که به دلیل سر کردن مقنعه به زمین و زمان فحاشی نکنم! :دی