و در این لحظه بعد از مقاومت های بسیار و "هر روز یه اپیزود ببینم دیرتر تمام شه" بالاخره سریال Friends تمام شد و من مانده ام و آسمان بارانی رشت!


پ.ن: (هشدار! خطرِ اسپویلِ آخر داستان)
پایانش را دوست نداشتم! پایانش پایانِ Friends بود! وقتی Monica و Chandler خانه ی بنفش رنگ دوست داشتنی را ترک کردند یعنی اکیپ ریخت به هم! یعنی هیچ چیز هیچ وقت مثل سابق نخواهد شد و این درد دارد!