خانه جایی است که من چشمانم را با سر انگشتانم میمالم و مداد مشکی پلک هایم پخش می شوند و راحت قدم می زنم، غذا می خورم، کل کل می کنم و بیخیال دنیا!


پ.ن: بعد از مدت ها Avril Lavigne پلی کرده ام؛ ایدل دوران نوجوانی ام. لذت و درد خاصی دارد! لعنتی تو با من چه کردی...