دیشب هر 7 نفر دیگر سیگار می کشیدند به جز من. و همه تایید می کردند که ورزش در تضاد با هنرمند(!) بودن و هنر است و البته تاکید کردند که هنرمند و سیگاری بودن ربطی به هم ندارند. به فکر فرو رفتم. به جنگ داخلی همیشگی ذهنم برای در توازن نگه داشتن ورزش و هنر فکر کردم. به هنرمندان، نویسندگان و ورزشکاران فکر کردم. یادم آمد که تو هم یک نوازنده ای، هم ورزشکار. خیالم راحت شد!