چند روزی است که بازوی راستم خیلی صحبت می کند! زبانش را بلد نیستم و نمی دانم از جانم چه می خواهد! نمی دانم چطور آرامش کنم اما از تکان خوردن هایش پیداست که موضوع خیلی مهمی در میان است.