دوستانم عکس هایت را می بینند. می بینند که نه، نشانشان می دهم! مدام می گویند چقدر به هم می آییم و اگر با هم باشیم چه زوج جذابی می شویم! من هم هی قند در دلم آب می شود و هی دلم بیشتر می گیرد! گوشی را از دستشان می گیرم و بحث را عوض می کنم. شوخی که نیست! هر لحظه ممکن است هوایی تر از قبل شوم...