دیگران را نبخشید! بله نبخشید! وقتی مثل آبِ خوردن توهین می کنند و هرچه که لایق خودشان هست را نثارتان می کنند و بعد از مدتی اظهار ندامت می کنند، آن ها را نبخشید! با این کار در حقشان لطف می کنید! یاد می گیرند که بابت هر اشتباهی باید تاوان پس بدهند! اما وقتی آن ها را می بخشید دوباره جفتک می اندازند!! نه از همان سوراخ، بلکه از سوراخ های دیگر هم نیش می زنند! روی این حساب که همیشه هستید می روند، دور می شوند، و شاید دیگر برنگردند! همان که همان اول گفتم!!