انگاری بند کتانی ام فقط به این دلیل باز شد که ببینم آستینم خاکی است! یا مثلا بعد از یک سال و نیم یکهو میزند به سرم که توی پارکینگ اسکیت برد بازی کنم تا ببینم که لباس زیر مورد علاقه م به خاطر باد شدید از بالکن به پایین افتاده، و بعد از آن روز باز هم سراغ اسکیت برد نرفتم!