مهر و آبان را کجا بودم که تازه از آذر یادم آمده از طبیعت زرد و نارنجی و قرمزی که دیگر رنگ از رخسارس پریده عکس بگیرم؟!