حسّ عجیبِ بعد از نگاه کردن به اولین وبلاگم...
چقدر بزرگ تر شده ام!