گاهی متنفر می شوم از عکس هایم. از عکس هایی که رو به دوربینم. بیشتر از همه متنفر از عکس هایی که در آن خندانم.


پ.ن: شماره مطلب؛ 500