تصور کنید که اولین روز کاریتان، که فقط دو هفته فرصت دارید تا خودتان را ثابت کنید، مصادف باشد با اولین روز قاعدگی! تصور کردید؟ حالا دیگر تصور نکنید!!