معلوم نیست کجای راه تکامل را اشتباه رفتیم که هرچه سربسته سر، مرموزتر، بی تفاوت تر و سردتر باشیم جذاب تر هستیم و بیشتر دوستمان دارند! وقتی کشفت کردند، وقتی فتحت کردند دیگر جالب نیستی! دنیا جای بهتری می شد اگر مثل آدم زندگی می کردیم!