این روزها که رگ حسادتم گل کرده، واکنشم به همه چیز و همه و حتی چیزهای بی ربط همین است:

مدت زمان: 6 ثانیه