می خندم. قهقهه میزنم! آنقدر می خندم که دل درد می گیرم! آنقدر می خندم که اشک از چشمانم سرازیر می شود! چشمانم را باز می کنم. توی اتاقم هستم. خنده هایم کم کم تمام می شوند. نفسی عمیق می کشم. چه شورانگیز بود بودنت!


پ.ن: ...Celen Dion - I'm Alive is playing