از کوچک بودن دنیا همین اندازه بگویم که بعد از حذف اکانت قبلی ام در Instagram خوشحال بودم که دیگر چند نفری مرا نمی بینند... اما امشب وقتی کامنتم را در صفحه ای ارسال کردم اسم یکی از آن ها را بعد از خودم دیدم!