علیرضا کیست؟

همون دوستم که به خاطر سربازی رفتنش اشک ریختم. هربار که میاد و قرار میذاریم وقتی داره حرف میزنه بغضم رو قورت میدم. همونی که مرخصیش تموم شده و من باز بغضم گرفته...
*دلم واست تنگ میشه*