بیاید وقتی حالمون گرفته ست و یکی سعی میکنه حالمون رو بهتر کنه، به خاطر حال بد خودمون نرینیم بهش. صرفا چون میخواد حالمون رو بهتر کنه معنیش این نیست که حال خودش خوب باشه.