این روزها که از سر کار برمیگردم لبخندی محو بر پهنای صورتم می نشیند که راضی بودنم را فریاد می زند!