همین که یک دردم خوب می شود دوباره به هر فاکین' دلیلی سردرد میگرنی ام پدیدار می شود و دوباره نه تنها صورتم لاغر بلکه زیر چشمانم همرنگ بادمجان می شود!!