اصولن (بله، می‌دانم که باید نوشت اصولا) خودِ عن چیز خاصی نیست که حالا ما بخواهیم دیگران را عنِ خاصی فرض کنیم. و این اشتباهی‌ست بس مهلک که به یک عن، تقدس و ارزش می‌بخشیم و از او گوهِ مقدس (Holly shit) می‌سازیم. ما خوب می‌دانیم که اندرونیاتِ فاضلاب پرستیدنی و مقدس نیستند اما خب جاده‌ی حماقتِ انسان بی‌پایان است دیگر!