آدمیزاد موجود عجیبی‌ست. عمری را تلاش می‌کند که در دل کسی جا باز کند ولی در ثانیه پشت‌پا می‌زند به همه‌ چیز. و سقوط آزاد از چشمان!