وقتی سرما میخورید دکتر نرید و با همون حال برید دانشگاه و سر کار. بعد هی دماغتونو بکشید بالا. آخه ما از صداش خیلی خوشمون میاد!!