صبح دیرم شده. ظهر دیرم شده. عصر دیرم شده. شب دیرم شده. همیشه دیرم شده! خسته شدم بس‌که همیشه دیرم شده! پاهایم چه گناهی کرده‌اند که همیشه در کوچه و خیابان، چه آفتاب باشد، چه باران و چه برف باید گام‌های سریع بردارند! انگار زمین درحال دو نیم شدن باشد و باید از نزدیک لبه خودم را نجات دهم!! خسته شدم از این همه عجله و نگرانی برای سروقت رسیدن، برای هیچ و پوچ! خسته شدم بس که زمان را گم کردم و آخرش هم نفهمیدم کُندم یا سریع!!!