از نشانه‌های اینکه من نمی‌دونم با خودم و زندگیم چندچندم همین بس که نوشته‌هام یکی درمیون نوشتاری و گفتاریه :|