یعنی من با سردرد بخوابم. بعدم کابوس ببینم با سردرد بیدار شم باز. این انصافه آخه؟! نباس رید به این زندگی؟؟! (نه که ریده نیست حالا!)


پ.ن: یعنی توی خواب هم یه چیزی باید باشه که من نگرانش باشم. آخه چرا؟؟! (ایموجی ناله کردن)