ملت کوفتگی و درد ناشی از عشق‌بازی و سکس دارن، من کوفتگی و کرفتگی ناشی از تمرینات! و وقتی به این فکر می‌کنم که به‌خاطر امتحانا تا 2 هفته نمی‌تونم برم باشگاه بغضم می‌گیره :|