سریال Friends را از نو می‌بینم. مادرِ Rachel به دخترِ گارسونش افتخار می‌کند و بغض می‌کنم...