توی زمستون از حموم که میاید، همچون زندانی‌های آزاد شده، برهنه نشینید توی اتاقتون! دل‌درد می‌گیرید، می‌فهمید؟! دل‌درد!