اسپرت پوشیدن من تا جایی پیش رفته که یهو می‌بینم تاپ سبزرنگ داداشم توی کشوی منه و تیشرت همون رنگیِ من توی کشوی داداشم!