مردم ما به دلایل مختلفی لباس مشکی‌رنگ می‌پوشند؛ چون رنگ سنگینیه و جلب توجه نمی‌کنه. چون با هر رنگی سِت می‌شه. چون مشکی رنگ عشقه(!). چون می‌گن یه سبگ زندگیه. ولی یکی مثل مشکی می‌پوشه به خاطر احساسی که این رنگ بهش می‌ده. چون با روحم همرنگه.