اصن این پولدار بودن رو از صدای پشت تلفن آدما هم میشه تشخیص داد! جنس صداشون یه‌طوریه که آدم حس می‌کنه توی یه خونه‌ی بزرگ نشستن و توی حسابشون کلی پوله! طرف یه‌طوری حرف می‌زنه که قشنگ احساس می‌کنی سرخوشه و داره از بالا حرف می‌زنه باهات!!!