گاهی دلم میخواد جلو بابام مثل یه مُرده وایسم که فقط دهنش حرکت میکنه، توی چشمش نگاه کنم و بگم زنت حق داشت ولت کرد.


پ.ن: سومین پست امروز. پست قبلی؛ مد برای ملت ما نیست