لباس خواب گرم و فانتزی با طرح خرسی یا میکی موس برای خاص هاست! ما معمولی ها نهایتا sleepers پایمان میکنیم!!!


پ.ن: توی این متن مراد از معمولی و خاص، میزان پوله (: