دقایقی پیش به این نتیجه رسیدم که تیپم در سال اول دانشگاه بسیار شبیه Curt Coabin بوده! بافت شل همراه شلوار جین و کتانی Allstar!