درست 17 موضوع در لیستم هست که باید راجع بهشون بنویسم و چقدر حرفم نمیاد.