من جوجه‌اردک زشتی بودم که حتی مامانش هم دوسش نداشت و حالا که قو شده هم‌کلاسیای قدیمیش حتی بدون آرایش نمی‌شناسنش. و مامانش همچنان دوسش نداره.