رسالتش این بود که مرا به دنیا بیاورد. درد به من هدیه کند. باعث همه‌ی قرص‌‌های شبانه و روزانه‌ام باشد. دلیل جوش‌های صورتم حتی در انتهای جاده‌ی 24 سالگی. دلیل قرص‌های اشتباهی که تا چهار سال دکترها نمی‌دانستند چه مرگم هست. دلیل هرچه که هستم. و در نهایت ترکم کرد.