من
یک ساعت
بدون وقفه
بابت همه‌ی جوش‌های قرمز صورتم گریه کردم، به پهنای دنیا اشک ریختم، واسه همونایی که هر روز منو از آینه دورتر می‌کنن.