اگر سیاره‌های دیگری هم وجود داشتند و ما با آن موجودات یا آدم‌ها در ارتباط بودیم می‌توانستم پا روی پا بگذارم و سیم تلفن را دور انگشتم بپیچم و درحالی که رو صندلی لم می‌دهم بگویم جانم برات بگه که ما اینجا یک برج ایفل داریم که خیلی قوی هست! با خاموش و روشن کردن چراغ‌هایش همه‌ی زمینی‌ها را آگاه می‌کند که در نقطه‌ی دیگری از زمین چه اتفاقی افتاده!