ما موجودات نفرت‌انگیزی به اسم انسان هستیم. ما ته دلمان با مشکلات دیگران آرام می‌شویم چون صدایی در ذهنمان می‌گوید "من اونقدرا هم بدبخت نیستم!". ما انسان هستیم. ما هر چیز روی زمین، هر چیز در دریا و هر چیز در آسمان را می‌خوریم. ما موجودات نفرت‌انگیزی هستیم. ما بی‌دلیل آدم می‌کشیم چون "فقط خونریزی می‌خوایم"!!! [#داعش]پ.ن: موضوع مرتبط با مطلب؛ موجودات خودخواهی به نام انسان [کلیک]