در شمال ایران زندگی کردن را با ذکر مثال توضیح دهید. رسم شکل نیازی نیست. (2 نمره)

یعنی مثلا ساعت 8 از خواب بیدار میشویم و باران شدیدی میبارد. صبحانه میخوریم، درس میخوانیم، دوش میگیریم، و نزدیک ظهر وقتی میخواهیم برویم دانشگاه میبینیم نه تنها باران بند آمده، بلکه ابرها رفته اند و آسمان کاملا صاف و آبی و آفتابیست! و ما دچار یاس فلسفی میشویم که با این آسمانِ حال به حالی چه لباسی بر تن کنیم و پایمان را از درب بیرون بگذاریم!!!