بیکینی به تن قدم زدن کنار دریا، دراز کشیدن روی ماسه‌های ساحل و سر به سر گذاشتن کسی که دوستش داری.پ.ن: دومین مطلب امروز. پست قبلی؛ از حال این روزهایم