پدرم دیر رسید. برای مهربان بودن، برای وقت گذراندن و نزدیک شدن به دخترش دیر رسید. بیرون رفتن، قدم زدن، گردش و مسافرت با خانواده نهایتن تا 20 سالگی. من 25 سال دارم!