از پایان دوران تحصیل احساس شعف و سرخوشی خاصی دارم که تابحال تجربه نکرده بودم. احساس می‌کنم تا پایان دنیا زمان خالی دارم تا بروم سراغ دوست‌داشتنی‌هایم. احساس می‌کنم ابرهای خاکستری کنار می‌روند و رنگین‌کمان را در آسمان زندگی‌ام خواهم دید. انگار وقت شکفتن رسیده!